Algemene Boekingsvoorwaarden 

1. Definities:  1.1. Accommodatie: 1.2. Accommodatieaanbieder: De feitelijke aanbieder van de geboekte accommodatie die tevens verantwoordelijk is voor het ter plaatse verlenen van diensten zoals het verstrekken van sleutels, schoonmaak, onderhoud, etc. en die ter plaatse de betaling ontvangt die de huurder volgens de boeking dient te doen. 1.3. Reserveringsagent: De Verhuurder zelf, een eventuele bemiddelaar of andere onafhankelijke organisatie die de administratieve afhandeling van de reservering voor de Verhuurder verzorgt en de betalingen ontvangt. 1.4. Huurder: de op het reserveringsformulier vermelde persoon die de reservering maakt, alsmede de bewoners van de accommodatie. 1.5. Huurprijs: 1.6. Reservering. 1.7. Reserveringsformulier: 1.8. Verhuurder: persoon (eigenaar) of bedrijf dat de eigenaar vertegenwoordigt die de op het reserveringsformulier vermelde woning ter beschikking stelt. 1.9. Website. 

2. Toepassingsgebied:  Deze algemene boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle boekingsovereenkomsten tussen huurder en verhuurder. 

3. Totstandkoming van de reserveringsovereenkomst:  Indien de huurder via internet schriftelijk, telefonisch, per e-mail of in persoon reserveert bij verhuurder of een andere boekingsagent, wordt een overeenkomst waarop deze algemene boekingsvoorwaarden van toepassing zijn geacht tot stand te zijn gekomen. 

4. Wijzigingen:  Wijzigingen in het reserveringscontract en uitzonderingen op deze algemene reserveringsvoorwaarden zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk tussen verhuurder of reserveringsagent en huurder zijn overeengekomen. Indien de wijzigingen leiden tot een verhoging of verlaging van de kosten, dienen partijen schriftelijk in te stemmen met een dienovereenkomstige wijziging van de huurprijs. 

5. Betalingsvoorwaarden: Reserveringen kunnen online, schriftelijk, telefonisch, per e-mail of persoonlijk bij een boekingsagent worden gemaakt. De overeengekomen aanbetaling, meestal 40% van de huursom, dient 3 werkdagen na boeking in het bezit te zijn van de boekingsagent. Pas dan is de boeking bevestigd. De eerste betaling van 40% kan gebeuren via overschrijving of visumkaart en ook online via de betalingsgateway van dezelfde website. Het bedrag van de tweede betaling komt overeen met 60% te betalen zestig dagen voor aankomst. 

6. Prijzen:  De prijzen zijn aangegeven in euro's per accommodatie en per week of per dag. Wij behouden ons het recht voor om de prijs van de accommodatie te wijzigen in geval van wijzigingen in tarieven, wisselkoersen en belastingen. In dit geval wordt het nettobedrag, d.w.z. zonder opslag, van de stijging van deze kosten doorberekend. Als deze verhoging binnen drie maanden na ontvangst van het reserveringsformulier plaatsvindt, kan de huurder de reservering annuleren. In dat geval worden de reeds betaalde bedragen aan de huurder terugbetaald. 

7. Ontbinding:  De reservering wordt geannuleerd (de boeking wordt ingetrokken) indien de huurder niet voldoet aan de bepalingen van punt 5. Het voorschot zal dan worden gebruikt om de gemaakte kosten en de geleden schade, met name de gederfde winst, te dekken. 

8. Annulering: De gevolgen van een eventuele annulering zijn afhankelijk van de tijd die verstreken is sinds de betaling van de reservering, de aard van de afgesloten verzekering, evenals de tijd die overblijft voor het begin van het verblijf. U kunt uw reservering gratis annuleren binnen 72 uur (3 dagen) na betaling, op voorwaarde dat de annulering 2 weken voor aanvang van uw verblijf plaatsvindt. Na het verstrijken van deze 72 uur, moet u weten dat u geen bedrag zal worden terugbetaald, alleen de uitstaande betalingen van de reservering zal niet worden vereist. In het geval dat de klant de accommodatie vrijwillig verlaat, om welke reden of omstandigheid dan ook voor het einde van het contract, is het bedrijf vrijgesteld van elke vorm van terugbetaling voor dit concept.

9. Verzekering:  De boekingsagent kan u informeren over de mogelijkheid om een annuleringsverzekering af te sluiten (zie de voorwaarden van deze verzekering voor specifieke informatie hierover) die een eventuele annulering wegens overmacht (ontslag, ziekte, overlijden...) dekt. Anderzijds biedt Alquileres Guzman S.L. u de mogelijkheid om een annuleringsgarantie af te sluiten die de volgende percentages van het reeds betaalde bedrag zou dekken, afhankelijk van de tijd die verstreken is tot de datum van invoer van de reservering: ·         50% van de huursom, 60 dagen of meer voor de ingang van de huurperiode ·         10% van de huursom, minder dan 60 dagen vanaf de ingang van de huurperiode. ·         0% van de huursom, minder dan 15 dagen vanaf de ingang van de huurperiode. Neem contact op met uw boekingsagent voor de voorwaarden en prijs van deze annuleringsgarantie.

10. Aansprakelijkheid van verhuurder: Guzman Rentals is verantwoordelijk voor het waarborgen dat de beschrijving van de villa overeenkomt met de algemene kenmerken van de accommodatie, hoewel er enige wijziging op het gebied van meubilair of decoratie op een ad hoc basis hebben kunnen plaatsvinden wanneer eigenaren als gevolg van slijtage dingen hebben vervangen of aangepast. Guzman Rentals is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de woning (meubilair, decoratie, installaties, elektrische apparaten) of de omgeving en die niet zijn gecontracteerd door het bedrijf, noch zal het boetes van de gast accepteren.    

11. Aansprakelijkheid van de huurder:  Alle bewoners van de accommodatie, alsmede de persoon of entiteit die de reservering maakt, al dan niet bewoners, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de totale huurprijs en voor de schade veroorzaakt door hun gedrag en door het gedrag van alle anderen die bij hen in de gehuurde accommodatie verblijven.   Afval dient in de dichtstbijzijnde container te worden afgevoerd. De reservering zal geldig zijn voor het aantal personen aangegeven op het reserveringsformulier. Het is daarom niet toegestaan de accommodatie met meer personen te bewonen dan aangegeven en een bezetting met een hoger aantal personen kan leiden tot beëindiging van de huurovereenkomst en verlies van de waarborgsom. In dit geval worden gedane betalingen niet gerestitueerd en dient de huurder het volledige bedrag van de huursom te betalen. Indien de huurder van plan is om meer dan het toegestane aantal personen in het gehuurde onder te brengen, dient de huurder dit voor aanvang van de huurperiode schriftelijk aan te vragen bij de reserveringsagent. De verhuurder kan extra bewoners weigeren of een toeslag verlangen. De huurder verbindt zich ertoe de woning te bewonen volgens de geldende algemene regels. Guzman Rentals zal u voorzien van een enkele kopie van de sleutels van de accommodatie. Afhankelijk van de woning kunt u een andere kopie van de sleutels krijgen. Het niet teruggeven van de sleutels of het verlies van de sleutels zal €100 extra kosten voor de problemen die dit kan veroorzaken.  

12. Borgsom: In geval van schade en/of verlies aan het gehuurde, te wijten aan de fout of nalatigheid van de huurder (met inbegrip van de persoon vermeld in de reservering en de bewoners van de woning), zal het totale bedrag van de schade worden afgetrokken van de waarborgsom. Indien de door verhuurder en/of verhuurder geleden schade en/of verlies groter is dan het als zekerheid betaalde bedrag, dient het restant door de huurder rechtstreeks aan de verhuurder te worden voldaan. Breuk, verlies en/of beschadiging van de gehuurde accommodatie dient binnen 48 uur aan de verhuurder te worden gemeld en de schade dient te worden vergoed.   Voor korte verblijven (voor dagen of weken) zal een borg alleen worden verstrekt met een creditcard en zal worden geretourneerd of gedeblokkeerd na een minimum van 3 dagen en een maximum van een week na het vertrek van de huurder, als alles in perfecte staat is. Voor een verblijf langer dan 2 maanden, zal een borg worden gegeven met een creditcard om eventuele schade die kan worden gevonden na uw verblijf te dekken. Deze waarborgsom wordt pas in rekening gebracht als wij over de nodige facturen beschikken voor eventuele schade. Bovendien zijn creditcardgegevens nodig om de leveringskosten in mindering te brengen, die periodiek van maand tot maand of totdat wij de facturen in handen hebben met het totale verbruik. In het geval dat de schade het bedrag van de garantie overschrijdt, moet de huurder het verschil onmiddellijk betalen, anders zal de gepaste juridische actie worden ondernomen.   Voor jeugdgroepen en speciale evenementen is er een aditionele waarborgsom. Het bedrag varieert tussen de 100 en 300 euro per persoon, afhankelijk van de kwaliteit van de woning om de perfecte staat te garanderen.   

13. Duur van het verblijf, aankomst en vertrek:  De minimale verblijfsduur is meestal 7 dagen. De gebruikelijke aankomst- en vertrekdata kunnen variëren afhankelijk van de datum. Buiten het hoogseizoen kunt u over het algemeen elke dag van de week als aankomst- of vertrekdatum kiezen. Bij een huurperiode van 4 dagen wordt over het algemeen een toeslag per dag in rekening gebracht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw boekingsagent. Op uw bestemming (juli en augustus) wordt over het algemeen verwacht dat u tussen 16.00 en 19.00 uur op het adres van ons kantoor aankomt, in het laagseizoen, van maandag tot vrijdag van 14.00 tot 18.00 uur en op zaterdag kunt u de sleutels ophalen uit de sleutelkluis aan de buitenkant van ons kantoor, vraag ons informatie hier over als u op zaterdag aankomt. Indien u na het opgegeven tijdstip aankomt, heeft de Verhuurder het recht om de kosten van deze sleuteloverdracht aan u in rekening te brengen. Op de dag van vertrek dient u uw accommodatie voor 10.00 uur te verlaten en de sleutels terug te geven aan het agentschap. Anders hebben de accommodatieverschaffer en de verhuurder het recht om u een schadevergoeding in rekening te brengen. Dit zou op zijn minst het verlies van de waarborgsom kunnen betekenen. De Aanbieder van Huisvesting heeft het recht een eindcontrole uit te voeren. Bij vertrek dient de huurder de accommodatie in een behoorlijke, nette en opgeruimde staat achter te laten. De elementen binnen en buiten de accommodatie, zoals meubilair, enz., zullen niet verplaatst mogen worden van hun oorspronkelijke plek. Als dit het geval zou zijn, zouden we het bedrag van € 60 aftrekken voor de problemen die dit kan veroorzaken. Het achterlaten van afval in de woning zal ook oplopen tot een vergoeding van €60 die zal worden afgetrokken van uw borg.  

14. Documenten:  Voorafgaand aan of op het moment van boeken, zal de boekingsagent u voorzien van de nodige algemene informatie over de gehuurde accommodatie en de omgeving  

15. Wijziging of annulering:  Alquileres Guzman S.L. kan de geboekte accommodatie vervangen in het geval van een ernstige onvoorziene gebeurtenis die de gast verhindert volledig te genieten van hun verblijf met een accommodatie van vergelijkbare kenmerken. Het feit dat de vorige huurder van dezelfde woning, in strijd met zijn of haar contractuele verplichtingen, de woning niet heeft verlaten, wordt geacht in dit geval te zijn inbegrepen.   In geval van overmacht, oorlog, stakingen, natuurrampen of omstandigheden die van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst niet als redelijk kan worden beschouwd, kan de verhuurder een deel van de overeengekomen diensten wijzigen, de gehuurde accommodatie door een gelijkaardige accommodatie vervangen of zelfs de reservering annuleren. In het laatste geval verbindt hij zich ertoe de reeds betaalde bedragen terug te betalen. In het geval niet in staat zijn om een villa van soortgelijke kenmerken of het huis is niet naar de wens van de gast, zal het bedrijf een wijziging van de datum of de annulering van de reservering aan te bieden.     

16. Gebeurtenissen: Hoewel ons onderhoudsteam voortdurend controleert of onze accommodaties perfect functioneren, kunnen er zich problemen voordoen die niet ontdekt hadden kunnen worden of die in het hoogseizoen moeilijker op te sporen zijn. In dat geval, als u een fout of ontoereikendheid in de bestemming opmerkt, wordt van u verwacht dat u de accommodatieverschaffer of de lokale boekingsagent binnen de eerste 48 uur op de hoogte brengt, om ongemak te voorkomen en zodat de verhuurder snel actie kan ondernemen. Hiervoor kunt u zich schriftelijk wenden tot soporte@villasguzman.com, met vermelding van de naam van de villa en de data van uw reservering, met vermelding van de ongemakken die u wenst te hebben verholpen en met vermelding van de meest urgente voor u. Bijgevoegde foto's van elk punt worden gewaardeerd voor een beter begrip. Na deze 48 uur en als er geen melding is ontvangen van de klant, zal Villas Guzman begrijpen dat de woning in perfecte staat is. In het geval van een EMERGENCY buiten kantooruren (van maandag tot vrijdag van 9.00 uur tot 19.00 uur) dient u het volgende telefoonnummer te bellen: 661 88 32 26 Mr. Als u zonder overleg met de boekingsagent naar een andere accommodatie verhuist of de gehuurde accommodatie voortijdig verlaat, verliest u alle rechten op restitutie. Tekortkomingen in het schoonmaken van het huis dienen onmiddellijk gemeld te worden bij het agentschap. Na 24 uur worden hierover geen klachten meer in behandeling genomen. Het is belangrijk dat de gast zich ervan bewust is dat hij of zij een woning huurt die, zoals in alle gevallen, gevoelig is voor storingen of problemen die in sommige gevallen niet direct beheersbaar zijn door het verhuurteam van Guzman en die specifieke interventie vereisen. Deze voorvallen, die in veel gevallen onmogelijk te voorspellen zijn, zoals problemen met de septic tank, gebroken leidingen, storingen in de warmwatertoestellen, etc., vragen daarom uw maximale medewerking en aandacht, omdat we ons uiterste best zullen doen om ze zo effectief mogelijk op te lossen. We moeten u eraan herinneren en waarschuwen dat het oplossen van incidenten niet altijd onmiddellijk kan worden uitgevoerd (vooral in het hoogseizoen), aangezien in sommige gevallen een technicus en een periode nodig is die niet van ons afhangt en volledig buiten onze controle ligt. De gast dient zich ervan bewust te zijn dat noch het bedrijf noch de eigenaar verantwoordelijk zal zijn voor deze specifieke gevallen waarin het bedrijf geen controle heeft over de noodzakelijke acties.   Bouwwerkzaamheden:  De accommodaties die in onze brochure en op onze website staan vermeld, zijn privéwoningen van verschillende eigenaren en zijn over het algemeen gelegen in grote woonwijken. De accommodatie is daarom niet gelegen in toeristische resorts, zodat het kan gebeuren dat onverwachte werkzaamheden plaatsvinden in de omgeving. Deze werken worden uitgevoerd door eigenaren of aannemers met wie wij geen relatie hebben en op wie wij geen invloed hebben. Noch de verhuurder, noch de boekingsagent, noch de accommodatieverschaffer zijn dan ook aansprakelijk voor enig ongemak veroorzaakt door werkzaamheden die niet voor rekening van de verhuurder zijn verricht.   

17. Schoonmaakkosten:  U kunt op de website en in de prijslijst controleren of de schoonmaakkosten in de betreffende reservering zijn inbegrepen. Is dit niet het geval, dan worden de bijbehorende kosten vermeld. Deze kosten worden samen met het bedrag van de huursom vermeld op het reserveringsformulier. Deze kosten worden meestal betaald op de datum van aankomst op het belangrijkste afleveradres. De schoonmaakkosten aan het einde van uw verblijf zijn in uw contract inbegrepen. Als u tijdens uw verblijf een extra schoonmaakservice wilt, moet u deze vooraf bestellen en de extra kosten betalen. 

18. Beddengoed en handdoeken:  Bedlinnen en handdoeken zijn inbegrepen in de huurprijs. Met een voorafgaande aanmelding van een dag kunt u het wekelijkse bedlinnen op kantoor wisselen. Beddengoed dat niet vooraf is aangevraagd wordt niet geleverd en beddengoed dat niet in zakken is verpakt wordt niet geaccepteerd.   

19. Extra faciliteiten:  In veel gevallen, indien direct aangegeven op het moment van boeking, kan een kinderbed, kinderstoel, park, enz. worden gevraagd, afhankelijk van de beschikbaarheid en tegen extra kosten die zal worden aangegeven in uw boeking.  

20. Huisdieren: Huisdieren zijn door de meeste eigenaren niet toegestaan. Alleen met uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder en zoals aangegeven op het reserveringsformulier is een huisdier toegestaan in de woning. De extra kosten per huisdier bedragen € 50 per dier. Indien u ons niet informeert over de aanwezigheid van uw huisdier, kunnen wij € 150 per dier in mindering brengen op uw borg.   

21. Aanduiding comfortniveau:  Een indicatie van het comfortniveau vindt u op onze website. Deze indicatie is een beoordeling van de kwaliteit en het comfort van de betreffende accommodatie. * * * * = luxe, * * * * = superieur, * * * = goed, * * = standaard.  

22. Satelliet TV:  Als satelliettelevisie in de beschrijving wordt aangegeven, betekent dit niet automatisch dat u alle gewenste programma's kunt ontvangen.  

23. Water en elektriciteit:  In de zuidelijke landen wordt de water- en elektriciteitsvoorziening vaker onderbroken. Gemeenten en/of regio's kunnen om andere redenen instemmen met een tijdelijke verlaging of beperking van de distributie. In geen geval is de logiesverlener of onze organisatie aansprakelijk voor veroorzaakte schade.   

24. Zwembad: Het zwembad wordt één tot twee keer per week onderhouden. Het onderhoudsschema is van 07:00 tot 10:00 of van 19:00 tot 21:00 uur, maar dit schema kan variëren. Als het zwembad vuil is of als u problemen ziet, neem dan onmiddellijk contact op met het kantoor. Elke manipulatie door de klant kan aanleiding geven tot sancties. Het is verplicht om te douchen voordat u het zwembad betreedt om alle soorten crèmes en oliën te verwijderen. Zwembaden kunnen groen worden door de overmaat van dit soort producten, en kunnen leiden tot 3 dagen storing, u bent hier zelf verantwoordelijk voor. Huurders moeten altijd toegang tot de accommodatie verlenen aan ons geautoriseerd personeel om de hierboven genoemde diensten uit te kunnen voerenen voor het noodzakelijke onderhoud van zwembaden en tuinen en eventuele storingen of reparaties die de accommodatie nodig heeft. Bij het binnengaan van de vakantiewoning zal men vooraf altijd op de deur kloppen. 

25. Keuze van de rechter en toepasselijk recht:  Bij twijfel of onenigheid leggen de partijen zich uitdrukkelijk voor aan de gerechtshoven en rechtbanken van Denia (Alicante-Spanje) en hun hiërarchische meerderen, en zien zij af van elke andere jurisdictie die hen toekomt; in ieder geval is de Spaanse wetgeving inzake materieel of materieel recht en procesrecht van toepassing. De verhuurder kan het door de huurder opgegeven adres als juist beschouwen, maar als de huurder in het buitenland is gevestigd, kan de huurder kiezen voor het adres van het consulaat van zijn land van herkomst dat het dichtst bij de plaats van ondertekening van deze overeenkomst ligt.   De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en Decreet 92/2009 van 3 juli 2009 van de Consell de la Generalitat Valenciana, tot goedkeuring van het statuut van de kamer voor toeristische accommodatie en van de beheermaatschappijen in het territoriale gebied van de Comunitat Valenciana, alsmede van de aanvullende reglementen, zijn van toepassing op alle aangelegenheden die niet onder dit contract vallen. 

26. wifi: Wifi is voor normaal gegevensgebruik. Bij een teveel aan ontlading zal de Router stoppen met werken. In dat geval bedragen de vervangingskosten 50 euro. De Wifi dienst is een externe dienst, dus de verhuurder zal niet verantwoordelijk zijn voor een incident, bezuiniging of uitval van de lijn, hoewel we zullen handelen in de meest directe manier om te proberen om elk probleem zo snel moglijk op te lossen.   

27. Ongevallen en inbraak: Bij het maken van uw reservering, neemt de gast de volledige verantwoordelijkheid voor alle aspecten van uw persoonlijke veiligheid en die van uw bezittingen. Noch Guzman Rentals, noch de eigenaar zijn verantwoordelijk voor enige schade, letsel, ziekte, overlijden, materiële schade of diefstal die de gast of zijn metgezellen kunnen lijden tijdens hun verblijf.   

28. Het niet naleven van deze voorwaarden zal voor Guzman Rentals reden zijn om: de uitzetting uit de accommodatie te bevelen, de huurovereenkomst te annuleren of te beëindigen, evenals de waarborgsom op te eisen. 

29. Basisinformatie over gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016):  ALQUILERES GUZMAN S.L. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op het beheer van de reservering en de huur van de door u gevraagde vakantiewoning, onder de legitimiteit van de uitvoering van een contract waarbij de belanghebbende partij partij is. Uw gegevens worden niet doorgegeven, behalve voor wettelijke verplichtingen. U beschikt over de rechten van toegang, rectificatie, annulering, verzet, overdraagbaarheid en beperking die u kunt uitoefenen in onze kantoren of in de e-mail info@villasguzman.com Meer informatie over de behandeling van uw persoonlijke gegevens kunt u vinden in het privacybeleid van onze website. 

Voor welk doel verwerken wij uw persoonlijke gegevens? 
De gegevens die u ons verstrekt, worden door ALQUILERES GUZMAN S.L. gebruikt om de reservering en de huuraccommodatie van uw verblijf in onze gebouwen te beheren. Boekhoudkundig en fiscaal beheer. Beheer van het versturen van commerciële communicatie met betrekking tot het verhuren van onroerend goed via het e-mailadres dat u ons verstrekt. 

Wat is de legitimiteit voor de verwerking van uw persoonsgegevens? 
De mededeling en verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de huurovereenkomst waarbij u partij bent en een wettelijke verplichting. Naleving van de wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op professionele vastgoedactiviteiten, voortvloeiend uit de commerciële en fiscale wetgeving. Uw uitdrukkelijke toestemming voor het verzenden van commerciële communicatie die we vragen onderaan dit document. 

Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens? De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt worden bewaard zolang onze contractuele of zakelijke relatie voortduurt. Vanaf de datum van beëindiging van onze contractuele of commerciële relatie worden uw gegevens echter bewaard: Vier jaar voor belastingdoeleinden: De boekhouding en andere administratieboeken die door de belastingwetgeving worden vereist (IRPF, BTW, IS, enz.) Artikelen 66 tot 70 Algemene Belastingwetgeving. Zes jaar voor commerciële doeleinden: uitgereikte en ontvangen facturen, tickets, nota's van wijzigingen, bankdocumenten, enz. 30 Wetboek van Koophandel. Waar komen uw gegevens vandaan? De gegevens worden door u verstrekt.

Aan wie worden uw persoonlijke gegevens doorgegeven? Aan bedrijven die samenwerken om de reservering en de huuraccommodatie van uw verblijf in onze woningen te beheren en die nodig zijn om de dienst te verlenen. Aan de Belastingdienst, voor het voldoen aan fiscale verplichtingen. Aan de overeenkomstige bankentiteiten voor het beheer van betalingen en invorderingen. Doorgifte van gegevens naar derde landen. Er vindt geen internationale gegevensoverdracht plaats.

Wat zijn uw rechten als u mij uw persoonlijke gegevens verstrekt? U kunt uw recht van toegang, rectificatie, onderdrukking, beperking, overdraagbaarheid, intrekking van toestemming en verzet van uw persoonsgegevens uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@villasguzman.com of door een e-mail te sturen naar het postadres AVENIDA DE LA MARINA 318 03720 BENISSA ALICANTE, in beide gevallen vergezeld van een kopie van uw Nationale identiteitskaart. of een gelijkwaardig officieel document waaruit uw identiteit blijkt. 

Klachtrecht bij de Toezichtautoriteit U kunt verzoeken om bescherming van rechten die niet naar behoren zijn afgehandeld door het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming. Dit kan via de website (www.agpd.es) of door te schrijven naar het postadres (C/Jorge Juan, 6, 28001-Madrid).